Home ┬╗ Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen u en de podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

 • Wanneer u een afspraak maakt bij Podotherapie Aalsmeer, gaan wij ervan uit dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden. Wanneer de afspraak gemaakt is en mondeling of per mail aan u is bevestigd, is daarmee een behandelovereenkomst tot stand gekomen.
 • Podotherapie Aalsmeer kan u een indicatie geven met betrekking tot de vergoedingen van uw behandelingen of zolen. De precieze vergoeding van u als verzekerde dient u zelf na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Podotherapie Aalsmeer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet vergoede behandelingen of zolen bij uw zorgverzekeraar.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Podotherapie Aalsmeer behoudt zich het recht voor, wanneer een afspraak niet of niet tijdig geannuleerd wordt, deze afspraak in rekening te brengen.
 • Podotherapie Aalsmeer probeert de wachttijden en het uitlopen van behandelingen zo veel mogelijk te beperken. Dit betekent dat wanneer u te laat bent voor de afspraak, het kan zijn  dat de afspraak geen doorgang kan vinden en er een nieuwe afspraak gemaakt dient te worden. Podotherapie Aalsmeer zal er alles aan doen om dit te voorkomen, dus wanneer dit in het werkschema past zullen wij u te allen tijde proberen te helpen.
 • Mochten er voor u onbetaalde facturen openstaan waar de betalingstermijn reeds is verlopen, behoudt Podotherapie Aalsmeer zich het recht voor de eventuele gemaakte afspraken te annuleren totdat de openstaande facturen zijn voldaan.
 • Podotherapie Aalsmeer verplicht zich tot het handelen naar haar beste kunnen. Bij onze therapie├źn bieden wij u therapeutische hulpmiddelen aan. Echter kan Podotherapie Aalsmeer geen 100% garantie geven dat deze hulpmiddelen helpen. Voor eventuele restitutiemogelijkheden verwijzen wij naar de garantie bepaling. Restitutie op reeds genoten consulten is niet mogelijk. 
 • Specificatie betalingstraject:
 • De behandelingen worden in eerste instantie gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Wanneer er een bedrag overblijft dat niet vergoed wordt door de verzekering, dient u dit te pinnen bij de eerst volgende afspraak.
 • Garantiebepaling podotherapeutische hulpmiddelen.
 • U heeft garantie op de door ons geleverde podotherapeutische hulpmiddelen. Deze garantieperiode is tot 8 weken na aflevering van de hulpmiddelen dan wel de laatste aanpassing op deze hulpmiddelen. Mocht het onverhoopt niet lukken om het beoogde resultaat te behalen met onze hulpmiddelen is het mogelijk deze in te leveren en zullen wij het aankoopbedrag van de hulpmiddelen restitueren. Hiervoor nemen wij de zelfde termijnen in acht als bij bovenstaande garantiebepaling. Daarnaast zal er alleen een restitutie plaatsvinden nadat u de aangekochte hulpmiddelen bij ons retourneert. Mocht u zelfstandig aanpassingen aan onze hulpmiddelen hebben uitgevoerd, in welke vorm dan ook, vervallen alle rechten op garantie en of restitutie.
 • Klachtregeling. Mocht u niet tevreden zijn over ons dan horen wij dit heel graag van u en proberen wij hier samen uit te komen. Mocht u echter van mening zijn dat u de klacht niet met ons kunt oplossen, dan betreuren wij dit, dan kunt u zich richten tot de NVVP. Dit kunt u doen via: https://www.podotherapie.nl/kwaliteit-van-zorg/ontevreden/

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS KWALITEITZORG.

Eens per 5 jaar wordt onze praktijk geauditeerd. Tijdens deze audit onderzoeken 2 auditeurs van onze branche vereniging de kwaliteit van onze praktijk. De auditeurs van de NVVP hebben een geheimhoudingsclausule ondertekend. Tijdens dit bezoek zullen deze auditeurs ook onze dossiers inzien, dit om te beoordelen of wij onze zorg op de juiste manier vorm geven.

Wij willen u er op wijzen dat uw persoonsgegevens tijdens deze audit zichtbaar zullen zijn voor de auditeurs. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken via de mail dan wel brief. U kunt dit kenbaar maken door de bevestigingsmail te beantwoorden of een mail te sturen aan: info@podotherapieaalsmeer.nl. Per post kan dit naar Podotherapie Aalsmeer, Hugo de Vriesstraat 40, 1431 KB Aalsmeer. Mocht u meer informatie willen hebben kunt u ons bellen op 0297-328008.